Algemene voorwaarden 

1. ALGEMEENHEDEN 

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor iedere verkoop en voor alle prestaties uitgevoerd door RSM nv. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze klanten. Dit blijft van kracht zelfs indien deze algemene verkoopsvoorwaarden in tegenspraak zouden zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van onze klanten, behalve indien wij laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zouden hebben aanvaard. 

2. PRIJZEN

Behoudens andersluidende bepalingen bij het aanvaarden van de bestelling dienen al onze prijzen te worden verstaan voor levering vertrek onze magazijnen, met inbegrip van de verpakking. Tevens zijn de verzendingskosten alsook de daarmede verbonden risico’s en alle taksen ten laste van de klant. Onze afgevaardigde vertegenwoordigers zijn niet bevoegd verbintenissen aan te gaan in naam van RSM nv. De bestellingen die hun overgemaakt worden, verbinden RSM nv pas na schriftelijke bevestiging van onze bestellingen. 

3. PRIJSWIJZIGINGEN

Behoudens andersluidende bepalingen behoudt RSM nv het recht voor de prijzen te herzien tussen het tijdstip van de order en van levering, dit indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan in diverse factoren die de kostprijs beïnvloeden zoals wijzigingen van transportkost, grondstof en dergelijke. 

4. VERVOER 

Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerskosten ten onzen laste zijn. 

5. LEVERINGSTERMIJN 

De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven en zijn afhankelijk van de bevoorradingsmogelijkheden. Behoudens andersluidende bepalingen kan de koper dus, om reden van een eventuele afwijking van de opgegeven leveringstermijn, op geen enkel regresrecht aansprak maken. 

6. AANVAARDING 

Klachten betreffende de levering moeten bij RSM nv schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of van de factuur. 

7. TERUGZENDINGEN 

Behalve in het geval er bij de bestelling een vergissing wordt begaan door onze diensten,zullen de terugzendingen slechts worden aanvaard met ons akkoord, dit gedurende een termijn van 8 dagen na de levering en voor zoverre de goederen niet speciaal voor de koper werden besteld, zij ons in goede staat worden afgeleverd en zij noch ingebouwd of gebruikt werden. Om geldig in overweging te worden genomen, moeten de terugzendingen steeds verwijzen naar het nummer en de datum van de levernota en/of factuur. 

8. WAARBORG 

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de kwaliteit van onze leveringen. Indien deze kwaliteit uitdrukkelijk als gebrekkig wordt erkend door onze fabrikant, beperkt de waarborg zich tot de prijs of de vervanging van de als gebrekkig erkende leveringen en dit welke ook de gevolgen van dit gebrek mogen zijn. 

9. BETALINGEN 

Alle facturen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Op elke achterstallige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend worden berekend aan 1% per maand. Bovendien zal elke factuur die 15 dagen na de verzending per aangetekend schrijven van een ingebrekestelling onbetaald is gebleven, vermeerderd worden met een forfaitair en onherroepelijk bedrag gelijk aan 15% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van € 61,97, dit als strafbeding bestemd, en tussen partijen overeengekomen, om RSM nv schadeloos te stellen voor de algemene onkosten veroorzaakt door invordering van deze schuldvordering. In geval van niet-betaling op vervaldag zullen alle verschuldigde bedragen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk invorderbaar zijn, en wij behouden ons het recht voor de verkoop van rechtswege en zonder verwittiging als ontbonden te beschouwen. 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van RSM nv. 

11. TEKSTBETWISTING 

In geval van betwisting der vertalingen geldt de Nederlandstalige tekst als basis.

 12. BETWISTING 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd. 

13. PERSOONSGEGEVENS De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot de maatschappelijke zetel of te mailen naar info@rsm.be. U kan steeds onze privacy policy raadplegen op www.rsm.be. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

1.GENERALITES 

Les présentes conditions générales de Vente s’appliquent à toutes ventes faites et à toutes les prestations fournis par RSM sa. Elles sont considérées comme étant formellement et explicitement agréées par nos clients. Il en est de même si Elles étaient en contradiction avec leurs conditions générales ou particulières d’achat, sauf si nous avons accepté ces dernières en termes exprès et écrits. 

2. PRIX 

Sauf stipulations contraires, lors de l’acceptation de la commande, tous nos prix s’entendent départ de nos magasins, emballages compris. De même les frais et risques de transport ou d’expédition ainsi que toutes taxes sont à charge du client. Nos délégués ne peuvent pas s’engager au nom RSM sa. Les commandes qui leur seront transmises n’engage RSM sa qu’après confirmation écrite. 

3. MODIFICATION DE PRIX 

Sauf stipulations contraires, nous nous réservons la faculté de réviser nos prix entre le moment de la commande et celui de la livraison en cas de modification survenue au sujet de facteurs influençant les prix de revient, tels que changements des frais de transport, matières premières, etc. 

4. TRANSPORT 

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur, même dans le cas où le transport est à notre charge. 

5. DELAI DE LIVRAISON 

Les délais de livraison sont toujours indicatifs et subordonnées aux possibilités d’approvisionnement. Sauf stipulation contraire, le fait de s’en écarter n’ouvre donc aucun recours à l’acheteur. 

6. AGREATION 

Pour être prise en considération, toute réclamation doit être introduite par écrit, dans les 8 jours de la réception de la marchandise ou à défaut, 8 jours de la date de facture. 

7. RETOURS 

Sauf en cas d’erreur de livraison de nos services, les retours ne seront acceptés qu’avec notre accord et ce dans un délai de huit jours de la date de fourniture pour autant que les marchandises n’aient pas été fabriquées, ou commandées, spécialement pour l’acheteur, qu’elles nous parviennent en bon état, qu’elles n’aient été ni montées, ni utilisées, ni démontées. Pour être pris valablement en considération, les retours devront désigner le numéro et le date du bon de livraison et/ou le facture. 

8. GARANTIES 

Notre responsabilité est limitée à la qualité de nos fournitures. Si elle est explicitement reconnue défectueuse par notre fabriquant, notre garantie se limite et ce quelles que soient le conséquences de ce défaut – au prix ou au remplacement des fournitures reconnues défectueuses. 

9. PAIEMENTS 

Toutes les factures sont payables comptant à la livraison, à moins que stipulé explicitement d’autre façon. Tout retard de paiement produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt calculé au taux de 1% par mois. En outre, toute facture demeurant impayée 15 jours après l’envoie, par lettre recommandée, d’une mise en demeure, sera majorée d’un montant forfaitaire et irréductible, égal à 15 % du solde restant dû, avec un minimum de €61,97, à titre de clause pénale, conventionnellement prévue entre parties, en vue d’indemniser le vendeur des frais généraux causés par la récupération de cette créance. En cas de non-paiement à l’échéance, tous les montants dus même non échus, seront immédiatement exigibles et nous nous réservons le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure. 

10. RESERVE DE PROPIETE 

Les marchandises livrées restent propriété du vendeur aussi longtemps qu’ils ne soient pas payées. 

11. CONTESTATIONS DE TEXTE 

L’interprétation des textes : en cas de contestation par interprétation seul le texte néerlandais prime. 

12. CONTESTATIONS 

En cas de contestation, quelle qu’en soit la nature, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Tongres seront compétents. 

13. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

L’acheteur donne expressément l’admission au vendeur de traiter ses renseignements personnels en passant une commande au vendeur. Le vendeur accepte ces renseignements personnels uniquement pour usage interne qui peut être contrôlé à tout moment par l’acheteur. L’acheteur peut aussi demander à supprimer ses renseignements personnels. L’acheteur doit se pour tourner vers le siège social ou par courriel info@rsm.be . Vous pouvez toujours consulter notre politique de confidentialité sur www.rsm.be.

T. 089/51.06.90

VRAAG RAAD AAN ONZE EXPERTS